Архива

Posts Tagged ‘tajne nabavke’

TAJNI POSLOVI IVICE DAČIĆA

17. септембра 2012. Коментари су искључени

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova koje vodi Ivica Dačić proglasilo je tajnom ugovor sklopljen sa firmom Vladimira Cizelja, jednog od ključnih aktera afere „Kofer“, o nabavci opreme za obezbeđivanje Univerzijade koja je isporučena čitavih godinu i po dana posle održavanja Univerzijade.

Iz nalaza Državne revizorske institucije vidi se i da je ugovor o ovom tajnom poslu između MUP-a i Cizeljeve firme, vrednom više od 20 miliona dinara, potpisan čak dva meseca pošto je Univerzijada završena.

Državni revizor je utvrdio da Cizeljeva firma do dana revizije nije dostavila čak ni fakturu za izvršeni posao.

 

Piše: Ivan Ninić

 

Dacic

 

Nalaz DRI pokazuje da je u julu 2009. godine MUP pokrenuo proceduru poverljive nabavke opreme za javnu bezbednost za Univerzijadu, a da je u septembru – dva meseca po završetku Univerzijade (1-12. jul 2009) sklopljen ugovor sa firmom Vladimira Cizelja. 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlatacom d.o.o, Beograd zaključili su Ugovor o nabavci sredstava za posebne namene 05/3 broj 404-10852/09, od 08.09.2009. godine, strogo poverljivo.

Predmet ugovora je izrada i implementiranje Projekta bezbednosti učesnika Univerzijada Beograd 2009 softver za praćenje i prepoznavanje registarskih tablica vozila i 10 kamera, u svemu prema usvojenoj ponudi broj 05/3-1-135/09 od 24.07.2009. godine i dopuni ponude od 30.07.2009. godine (član 1). Ugovorena vrednost dobara iznosi 19.893.000 dinara, sa PDV 23.474.000 dinara (član 2)“, navodi se u izveštaju DRI.

 

Prema navodima revizora, ugovoreno je avansno plaćanje u iznosu od 70 odsto i to u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora, a ostatak od 30 odsto po isporuci, dostavljanju fakture i izvršenom kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Rok za montiranje opreme, kao bitan element ugovora, bio je 40 dana od dana zaključenja ugovora, uz obavezu plaćanja penala ukoliko se posao ne obavi u dogovorenom intervalu. Međutim, mesec dana pošto je posao dodeljen Cizeljevoj firmi, tačnije 9.10.2009. godine, aneksom ugovora rok za montiranje opreme pomeren je dok se ne pribave sva neophodna dokumenta.

Pošto je atest od Direkcije za mere i dragocene metale dobijen tek 11.11.2010. godine, sistem je u upotrebu stavljen tek od 28.12.2010. godine.

Prema građevinskom dnevniku, Vlatacom je 23.12.2009. godine počeo sa montažom kamera i instaliranjem opreme za praćenje i prepoznavanje registarskih tablica. Aktom broj 18275 od 30.12.2010. godine Vlatacom je obavestio Ministarstvo unutrašnjih poslova da je od 28.12.2010. godine oprema u funkciji i da su se stekli uslovi za primopredaju.

Prema Informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova od 11.04.2011. godine, prekoračenje roka u realizaciji ugovora  usledilo je zbog što je Vlatacom uveden u posao 23.12.2009. godine kada se pristupilo pribavljanju saglasnosti i pripremi prostora za smeštaj opreme  i  proceduri za  dobijanje atesta od nadležnih institucija (izdat od Direkcije za mere i dragocene metale 11.11.2010. godine).

Ovo nije jedini „poverljivi“ posao MUP-a i Cizelja. U poslednje četiri godine MUP pod vođstvom Ivice Dačića je uplatio 419.963.933 dinara preduzeću u kojem Cizelj zvanično ima 40 odsto vlasništva.

Informacije o vrsti opreme, ceni i načinu na koji je ona nabavljena ne mogu se pronaći u bazi podataka Uprave za javne nabavke, jer su MUP i firma Vlatacom poslove dogovorili mimo Zakona o javnim nabavkama. Primenjena je strogo poverljiva, odnosno tajna procedura nabavke opreme za javnu bezbednost, uz obrazloženje da se nabavljaju „sredstva posebne namene“.

Istražujući tokove budžetskog novca u MUP-u, Pištaljka je došla do podataka da je to ministarstvo u decembru 2008, pet meseci pošto je Dačić postao ministar, na račun preduzeća Vlatacom uplatilo 121.326.140 dinara, a potom i 720.767 dinara.

Poslovanje MUP-a i pomenute firme nastavljeno je i u 2009. godini, kada su zabeležene uplate od 250.729.380 dinara, zatim je u 2010. godini uplaćeno 24.068.232 dinara, u 2011. godini 15.588.983 dinara i u prvih pet meseci 2012. godine 7.530.431 dinar.

Zbog činjenice da je MUP izvršio nešto više od 40 transakcija u korist firme Vlatacom, ukupne vrednosti 419.963.933 dinara, saradnik Pištaljke je početkom juna ove godine od tog državnog organa bezuspešno zatražio informacije o vrsti nabavke, kopije ugovora i izveštaje o oceni tenderskih ponuda.

Umesto da dostavi traženu dokumentaciju u pisanoj formi, Biro za informacije od javnog značaja pri Kabinetu ministra policije pozvao je saradnika Pištaljke da izvrši uvid u tendersku dokumentaciju u prostorijama MUP-a.

Pošto Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ostavlja mogućnost tražiocu informacije da izabere da li želi da dobije kopije dokumenata ili da ostvari uvid u dokumenta, saradnik Pištaljke se opredelio za kopije dokumenata, zbog čega je na odluku MUP-a izjavio žalbu Povereniku za informacije.

Na osnovu reakcije nadležnih iz MUP-a, stiče se utisak da oni zapravo žele da spreče da bilo koji dokument o poslovanju sa firmom Vlatacom iz njihove arhive izađe u javnost. 

 

Tajna nabavka od 3,5 miliona evra

 

Državna revizorska institucija (DRI) navela je u izveštaju o poslovanju MUP-a za 2010. da je preko firme Vlatacom nabavljen i najsavremeniji radio sistem, poznat pod nazivom Tetra sistem, koji pored komunikacije na terenu pruža mogućnost pretrage i lociranja lica i vozila.

Ovaj sistem u MUP je uveo Dušan Mihajlović, koji je prvi i potpisao ugovor sa Cizeljevom firmom.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaključilo 5.12.2008. godine Ugovor o isporuci opreme „Tetra System“ II faza, strogo poverljivo, 05/3-1 broj 404-14985/08 od 09.12.2008. godine, sa Motorola Israel LTD („Motorola“) preduzećem koje je u potpunom vlasništvu Motorola Inc. SAD, a koje je registrovano u Izraelu i Vlatacom d.o.o., Beograd (implementarni partner).

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije sprovelo nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer smatra da je predmet ugovora nabavka opreme čije tehničke karakteristike predstavljaju tajnu kao i sistem u koji se implementira.

Ukupna cena po Ugovoru iznosi 3.517.650 EUR“, navodi se u izveštaju DRI. Inače, cena opreme je 2.318.818 evra, a preostali iznos od 1.198.832 evra odnosi se na obuku, održavanje, kriptozaštitu i sl.

 

Revizori su utvrdili da je MUP za nabavku opreme za javnu bezbednost, zaključno sa 31.12.2010. godine, uplatio avanse od 339.466.000 dinara preduzeću Vlatacom i to 333,3 miliona dinara su avansi iz 2008. i 2009. godine, dok je od iznos od 6,1 milion dinara uplaćen u 2010. godini. Inače, ugovorom između MUP-a i firme Vlatacom bilo je dogovoreno avansno plaćanje (40%+60%), kao i to da MUP plati sve kursne razlike i troškove otkupa deviza, kao i to da Vlatacom transferiše novac Motoroli u roku od sedam dana od dana prijema novca od MUP-a.

Prema navodima revizora, MUP je na ime kursne razlike firmi Vlatacom uplatio 57.546,53 evra (tada 5.735.000 dinara), kao i uvozničku proviziju u iznosu od 414.000 dinara. 

Osim pomenute dve nabavke poverljivog karaktera, revizori su kontrolisali i nabavku ukupne vrednosti 48.635.000 dinara sa PDV, koju je MUP izvršio od firme Vlatacom po ugovoru broj: 404-194/09, od 29.01.2009. godine.

U pitanju je nabavka usluga hardverskog i softverskog održavanja sistema AFIS/FIIS, kao i isporuka i ugradnja rezervne opreme. U ovom slučaju resorni ministar Ivica Dačića prilikom izbora Cizeljeve firme nije sproveo otvoreni tenderski postupak, već pregovarački postupak sa pogađanjem.

Ovako netransparentan način saradnje Dačića i Cizelja, odnosno MUP-a i firme Vlatacom omogućen je Uredbom o sredstvima za posebne namene („Službeni glasnik RS“, br. 29/2005 i 7/2010), koja predstavlja osnov za sprovođenje poverljivih nabavki u MUP-u i koja takve nabavke izuzima iz redovne procedure ustanovljene Zakonom o javnim nabavkama.

Sporna uredba određuje sredstva posebne namene (pokretne i nepokretne stvari), ali i način i postupak pribavljanja tih sredstava za potrebe MUP-a. O tome šta će se na ovakav način nabaviti odlučuje ministar unutrašnjih poslova, koji ujedno i obrazuje komisiju za poverljive nabavke.

Poverljiva nabavka se sprovodi putem neposrednog ugovaranja, a na način koji obezbeđuje ekonomičnost i efikasnost upotrebe budžetskih sredstava. Takođe, osnovni kriterijum pri realizaciji poverljive nabavke treba da bude kvalitet i funkcionalnost (član 8. uredbe), ali u tom pogledu nije propisan mehanizam kontrole.

Naime, uredbom nije propisana obaveza izveštavanja Uprave za javne nabavke ili nekog drugog državnog organa o pokrenutim i sprovedenim poverljivim nabavkama.

 

Ko je sve poslovao sa Cizeljem

 

Prema podacima do kojih je Pištaljka došla, firma Vlatacom poslovala je i sa Ministarstvom odbrane koje je tada vodio Dragan Šutanovac.

To ministarstvo je Cizeljevom preduzeću 2010. i 2011. godine uplatilo ukupno 21.637.954 dinara. O poslovima Šutanovca i Cizelja nema podataka u bazi Uprave za javne nabavke, što implicira da su u pitanju tzv. „poverljive nabavke“.

Međutim, prema evidenciji Uprave za javne nabavke sa firmom Vlatacom poslovali su i JP PTT, Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo spoljnih poslova. Sva tri državna organa su zaključila ugovore kroz pregovarački postupak sa pogađanjem.

JP PTT je kupilo opremu u vrednosti od 36,7 miliona dinara (17.2.2009), Agencija je kupila hardversku i softversku opremu u vrednosti od 21,5 miliona dinara (15.4.2010), dok je resor spoljnih poslova kupio čitače za biometrijske pasoše u vrednosti od 1,2 miliona dinara (13.12.2010).

 

PRILOZI:

 

Uplate na račun Vlatacom u 2009. godini

Uplate na račun Vlatacom u 2010. godini

Uplate na račun Vlatacom u 2011. godini

 

Podsećanje: Afera „Kofer“

 

U preduzeću za projektovanje, inženjering i proizvodnju Vlatacom udeo od 44 odsto ima Slovenac Vladimir Cizelj, koji je široj javnosti postao poznat početkom 2006. godine, posle hapšenja tadašnjeg viceguvernera Narodne banke Dejana Simića i visokog funkcionera SPS-a Vladana Zagrađanina, uz zaplenu kofera sa 100.000 evra.

Ovo hapšenje se odigralo 15 minuta pošto je Dačić napustio Simićev stan. (Ranije tog dana, po Dačićevom svedočenju, on i Zagrađanin bili su u Cizeljevoj kancelariji.) Prema optužnici, novac je bio mito da bi Narodna banka vratila dozvolu za rad Kreditno eksportnoj banci (KEB) i da bi se olakšalo  poslovanje lizing kompanije i osiguravajućeg društva u vlasništvu izraelske TBI grupe.

U sudskom postupku koji je vođen protiv Simića i Zagrađanina, aprila 2009. godine, svedočio je i Dačić, koji je potvrdio poznanstvo sa Cizeljem. U svom svedočenju, Cizelj je rekao da je Dačića svojevremeno upoznao sa poroblemima koje njegova TBI grupa ima u Srbiji i da se od tada sa njim „intenzivno družio“.

Zbog nedostatka dokaza, Viši sud u Beogradu je u maju 2010. godine doneo oslobodio krivice Dejana Simića i Vladana Zagrađanina.

 

#Geto Srbija

Izvor: Pištaljka

Creative Commons лиценца

<span>%d</span> bloggers like this: